Bach-blog 6/10Het recept van Bachs cocktail

In het Weihnachts-Oratorium van Johann Sebastian Bach valt het je als luisteraar op dat bepaalde types muziek steeds terugkeren. Daar zit een systeem achter. Niets is toevallig bij Bach!

Het Weihnachts-Oratorium bestaat uit zes delen. Die delen zijn geschreven voor de kerkdiensten op Eerste, Tweede en Derde Kerstdag, Nieuwjaar, de eerste zondag na Nieuwjaar en Driekoningen. Ze hebben allemaal vrijwel dezelfde opbouw. Dat is de verklaring waarom bepaalde types muziek steeds terugkeren. Maar welke types muziek zijn dat nu precies en welk systeem zit daarachter?

De delen van het Weihnachts-Oratorium werden uitgevoerd direct na de voorlezing van een fragment van het Kerstverhaal uit de Bijbel. Ze waren bedoeld als verdieping van de Bijbelse boodschap voor de kerkgangers.

Elk deel begint met een feestelijke, rijk klinkende opening voor orkest en koor in majeur; één keer is de opening helemaal instrumentaal. Dan volgen er steeds twee of drie blokken met korte stukken, afgewisseld door twee lange stukken voor solozang. De meeste korte stukken beginnen met een recitatief: de letterlijke prozatekst van het Bijbelverhaal, gezongen door een tenor en summier begeleid door een baslijn en wat akkoorden. Die recitatieven – het Bijbelverhaal dus – vormen de ruggengraat van het stuk. Tot de korte stukken behoren ook bewerkingen van bestaande kerkliederen, die door het koor worden gezongen. De lange solostukken bestaan telkens uit nieuw geschreven teksten met een persoonlijke beleving van het Bijbelverhaal in de ik-vorm. De verschillende delen van het Weihnachts-Oratorium eindigen steeds (behalve één keer) met de bewerking van een bestaand kerklied.

Zo ontstaat steeds een zeer gevarieerd geheel van instrumentale fragmenten, koorzang en solisten, lange en korte stukken, sobere begeleiding en rijke orkestratie, bekende en nieuw geschreven teksten, maar altijd volgens een vast systeem.

GvdG

> Terug naar homepage met overzicht van alle verschenen Bach-blogs.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.