Concerten 1968

Terug naar overzicht


Verder naar concerten 1969

Concerten 1968

Verder naar concerten 1967


30 april 1968
in
Kathedrale Kerk
Sint Christoffel - Roermond
26 mei 1968
in
Kathedrale Kerk
Sint Christoffel - Roermond
24 oktober 1968
in
H. Jozef-Kerk -
Kemp-Roermond
25 december 1968
in
Kathedrale Kerk
Sint Christoffel - Roermond

G.F. Händel
Der Messias: Halleluja

W.A. Mozart
Krönungsmesse

G.F. Händel
Der Messias: Halleluja

J.S. Bach
Magnificat

W.A. Mozart
Krönungsmesse

Z. Kodály
Psalmus Hungaricus

 

J.S. Bach
Magnificat: Sicut locutus est

Bew. Harm de Vries
Midden in de winternacht
Jésus naît dans la crèche
Il est né le divin enfant 

Uitvoerenden:

Uitvoerenden: Uitvoerenden:  Uitvoerenden: 

 

Toonkunstkoor - Roermond

Dr. J. Nuchelmans - orgel

Henny Tonnaer - sopraan
Heleen Brouwers - alt
Bart Kockelkoren - tenor
Ton de Klerk - bas 

Toonkunstkoor - Roermond

Prof. Dr. J. Nuchelmans - orgel

Germaine Stordiau - sopraan
Willy Peeters - sopraan
Rosemarie Le Gras-Pierson - alt
Chris van Woerkom - tenor
Cornelis Schell - bas

Toonkunstkoor - Roermond

Limburgs Symphonie Orkest
Lyda Jonker - clavecimbel

Toonkunstkoor - Roermond

Roermonds Kamerorkest 


Dirigent Harm de Vries

Dirigent Harm de Vries  Dirigent Harm de Vries  Dirigent Harm de Vries
       

 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.