terug naar Messiah-pagina algemeen

Messiah-koren deel 3

Koor
nr.
Pagina
partituur
Uitvoering Naam koor

46

162

koor

Since by man came death

51

173

koor

But thanks be to God

53

183

koor

Worthy is the Lamb that was slain

54 190 koor Amen
       

De onderstaande toelichtingen zijn van Eduard van Hengel (2005). Zie zijn website: www.xs4all.nl/~eduardvh/.


Koor 46: Since by man came death (partituur blz. 162)
In het vervolg van de Paulustekst geeft de dialektiek van dood en leven Handel aanleiding voor een parallelle afwisseling van grave/a-cappella en snelle/-begeleide passages. Opblazen van dit contrast door de inzet van een solo-kwartet tegenover het grote koor is één van de negentiende-eeuwse misvattingen.

Since by man came death, 
by man came also the resurrection of the dead. 
For as in Adam all die, 
even so in Christ shall all be made alive. 

Want door de mens kwam de dood, 
en door de mens kwam ook de opstanding uit de dood. 
Want zoals in Adam allen sterven 
zo zullen allen in Christus levend worden gemaakt.

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas   


Koor 51: But thanks be to God  (partituur blz. 173)
Zowel tekst als muziek lopen door. Bassen en sopranen hernemen (begeleid door alten en tenoren) de duet-muziek van solo-alt en -tenor, en na een wat energieker Who giveth passage doen alten en tenoren dat. De enige tekst, trouwens, waarin de Messias met het informelere 'Jezus' wordt aangeduid. 

But thanks be to God, 
who giveth us the victory 
through our Lord Jesus Christ

Maar Gode zij dank, 
die ons de overwinning geeft 
door onze Heer Jezus Christus. 

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

 Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas   

 


KOOR 53: Worthy is the Lamb that was slain  (partituur blz. 183)
Een koraal drieluik besluit de Messiah, met een geraffineerde dramaturgie van wisselende tempi en vormen.
1. (Worthy): beurtelings snel en langzaam gereciteerd in syllabische akkoorden; de herhaling onderstreept het to God; violen illustreren receive met dalende gebaren.
2. (Blessing): een markant voorbeeld van de inmiddels vertrouwde Handeliaanse geleidelijke opbouw, van één naar twee-, drie en vierstemmigheid, waaraan tenslotte de strijkers virtuoze arabesken toevoegen. Vanaf het for ever and ever maakt polyfonie plaats voor homofonie, en een pathetische (Adagio) afsluiting die verwachtingen wekt.
3. (Amen): Slechts één woord heeft Handel nodig voor een kunstig slotkoor. Het Amen begint met een klassieke expositie van een vier-stemmige a-cappella fuga. Wanneer alle stemmen het thema hebben geïntroduceerd, nemen de beide violen het over, maar als de bassen daaraan een derde themainzet toevoegen vallen de andere stemmen in met begeleidende figuren. Na een kort instrumentaal tussenspel proberen de bassen opnieuw een ordelijke fuga te introduceren, maar de andere stemmen weigeren de fugatische discipline en gaan zich te buiten aan canonische inzetten van allerlei thema-fragmenten, op allerlei afstanden en intervallen waaraan tenslotte ook de bassen meedoen. Zo ontstaat een overrompelend slotakkoord. 
3, AMEN zie koor 54.

Worthy is the Lamb that was slain, 
and hath redeemed us 
to God by His blood, 
to receive power, 
and riches, and wisdom, and strength, 
and honour, and glory, and blessing. 

Blessing, and honour, glory and power, 
be unto Him that sitteth upon the throne, 
and unto the Lamb for ever and ever. 

Waardig is het Lam dat geslacht is 
en ons heeft verzoend 
met God door zijn bloed, 
om macht te ontvangen, 
en rijkdom en wijsheid en kracht, 
en eer, en heerlijkheid en zegen. 

Zegen en eer, heerlijkheid en macht 
zij aan Hem die op de troon zit, 
en aan het Lam tot in alle eeuwigheid.

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

 Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas   

KOOR 54: Amen  (partituur blz. 190)
3. (Amen): Slechts één woord heeft Handel nodig voor een kunstig slotkoor. Het Amen begint met een klassieke expositie van een vier-stemmige a-cappella fuga. Wanneer alle stemmen het thema hebben geïntroduceerd, nemen de beide violen het over, maar als de bassen daaraan een derde themainzet toevoegen vallen de andere stemmen in met begeleidende figuren. Na een kort instrumentaal tussenspel proberen de bassen opnieuw een ordelijke fuga te introduceren, maar de andere stemmen weigeren de fugatische discipline en gaan zich te buiten aan canonische inzetten van allerlei thema-fragmenten, op allerlei afstanden en intervallen waaraan tenslotte ook de bassen meedoen. Zo ontstaat een overrompelend slotakkoord. 

 

Amen

Amen

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

 


Amen start bij 03:23

 Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas 

Audiofiles - langzamer tempo

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas 

 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.