terug naar Messiah-pagina algemeen

Messiah-koren deel 1

Koor
nr.
Pagina
partituur
Uitvoering Naam koor

4

10

koor

And the glory of the Lord

7

24

koor

And he shall purify

9

30/34

contra-alt en koor

O thou that tellest good tidings

12

42

koor

For unto us a child is born

17

54

koor

Glory to God in the highest

21

70

koor

His yoke is easy, his burthen light


De onderstaande toelichtingen zijn van Eduard van Hengel (2005). Zie zijn website: www.xs4all.nl/~eduardvh/.


Koor 4: And the glory of the Lord  (partituur blz. 10)
Bescheiden vreugde: na een orkestrale inleiding sluipt als het ware het koor binnen met een alt-inzet in het lage register, en beperkte vierstemmigheid. Vier tekstdelen krijgen karakteristieke, contrasterende thema's mee; een quasi-gregoriaanse recitatie verbeeldt Gods spreken.
Eerst worden de eerste twee thema's geïntroduceerd en gecombineerd, vervolgens de laatste twee en tenslotte zingen de sopranen nogmaals de gehele tekst.

04MESS_Andtheglory.mp3.    

And the glory of the Lord
shall be revealed,
and all flesh shall see it together: for the mouth of the Lord
hath spoken it.

En de heerlijkheid des Heren
zal zich openbaren,
en al het levende zal dit samen zien: want de mond des Heren
heeft het gesproken.

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

Audiofiles 

Inzetten koor (maat en min/sec) maat 11-42 - 00:11 min 43-73 - 00:45 76-136 - 01:20 00-000 - 00:00 00-000 - 00:00
  And the glory And all flesh And the glory    

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas   


Koor 7: He shall purify  (partituur blz. 24)
Handel ontleende de muziek voor dit deel (en de delen 12, 21 en 26) aan recent gecomponeerde Italiaanse duetten, wat verklaart waarom dit stuk slechts af en toe echt vierstemmig is. De coloratuur op purify verwijst naar de voorafgaande aria. Levieten zijn de tempeldienaren, de grote schoonmaak reikt tot in de tempel.

And He shall purify the sons of Levi,
that they may offer unto the Lord
an offering in righteousness.

Hij zal de zonen van Levi reinigen,
opdat zij de Heer een offer brengen,
een offer van gerechtigheid.

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

 Audiofiles 

Inzetten koor (maat en min/sec) maat 00-24 - 00:00 min 24-50 - 00:58 50-57 - 01:47 00-000 - 00:00 00-000 - 00:00
  And He shall purify And He shall purify The sons of Levi    

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas   

 Audiofiles - langzamer tempo

Inzetten koor (maat en min/sec) maat 00-24 - 00:00 min 24-50 - 01:13 50-57 - 02:35 00-000 - 00:00 00-000 - 00:00
  And He shall purify And He shall purify The sons of Levi    

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas   

ARIA (alt) en KOOR 9: O thou, that tellest good tidings to Zion  (partituur blz. 34)

Nadat de vorige aria het heroïsch karakter schetste van de komende Messias benadrukt deze lieflijke aria diens broze gestalte als hulpeloos kind. Sion is de personifikatie van Jeruzalem. De gracieuze begeleiding door unisono violen tekent de hoogten van bergen en dalen. De verwachting wordt geïntensiveerd door de aansluitende verwer- king van hetzelfde muzikale materiaal in een vierstemmig koor.

O thou, that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high mountain;
O thou,that tellest good tidings
to Jerusalem, lift up thy voice with strength;
lift it up, be not afraid;
say unto the cities of Judah, Behold your God!

Arise, shine;
for thy light is come,
and the glory of the Lord is risen upon thee.

O gij die goed nieuws brengt aan Sion, klim op een hoge berg,
O gij die goed nieuws brengt
aan Jeruzalem
verhef krachtig uw stem, verhef ze, vrees niet
en zeg tot de steden van Juda: Ziehier uw God!

Sta op, straal,
want uw licht is gekomen
en de heerlijkheid des Heren is over u opgegaan.

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean


Inzet koor bij 03:50 min.

 Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas   

Het volk dat in duisternis wandelde heeft een groot licht gezien:
zij die wonen in een land onder de schaduw des doods, over hen heeft het licht geschenen.

Maar de verwachtingen worden vervuld: het belofte-deel wordt afgesloten vol naïeve, ontwapenende vrolijkheid. Opnieuw een voormalig duet en dus spaarzame vierstemmigheid: het uitblijven daarvan verhoogt de spanning, die zich telkens ontlaadt in een climax op de laatste zin. Vier maal wordt de tekst in zijn geheel doorgenomen. Telkens op andere manieren wordt het melisma op born uitgespeeld tegen de muziek van de openingstekst. Bij the government weer het koninklijk gepuncteerde ritme.

 

For unto us a child is born,
unto us a son is given:
and the government
shall be upon His shoulder:
and His name shall be called Wonderful, Counsellor,
The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.

Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven:
en de heerschappij
zal op zijn schouder rusten:
en men zal hem noemen Wonderbare Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst.

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

 Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas 

Audiofiles - langzamer tempo

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas 

KOOR 17: Glory to God  (partituur blz. 54)

De tekst die we uit de mis kennen als in tweeën gedeeld (Gloria / et in terra pax) wordt in de St.James-vertaling in drieën verdeeld, en met drie bijbehorende contrasterende motieven getoonzet:
Glory feestelijk en ritmisch door de drie hoogste stemmen, met een nevelig strijkers-aureool, rustgevende lange noten voor peace en een canonisch figuurtje voor good will.
Voor het eerst treden hier de trompetten op, nog zonder pauken, en - volgens het handschrift - 'da lontano e un poco piano' d.w.z. uit de verte en zachtjes, off-stage, als klonken ze uit de wolken. Na het slotakkoord van de engelen zorgen de strijkers voor een theatraal slot: langzaam vervaagt het visioen.

Glory to God in the highest,
and peace on earth, goodwill towards men!

Ere zij God in den hoge,
en vrede op aarde, welbehagen jegens mensen!

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas 

KOOR 21: His yoke is easy  (partituur blz. 70)

Het koor accepteert, namens allen, de uitnodiging van de sopraan (Come unto Him) onmiddellijk, met het directe vervolg van de Mattheüs-tekst. Het symbolisch luchtig en dansend motiefje op easy is verre van gemakkelijk uitvoerbaar: de zangers verwikkeld in een performatieve tegenspraak. Ook de bezetting is licht; als één van de voormalige duetten wordt dit koor pas laat echt vierstemmig. Geen monumentaal slot van Deel I maar een open einde waarvan de woorden yoke en burthen verwijzen naar het lijden van Christus in Deel II. 

His yoke is easy, His burthen is light. Zijn juk is zacht, zijn last is licht.

CD: The Choir and Orchestra
of Pro Christie
o.l.v. Timothy Dean

Audiofiles 

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas 

Audiofiles - langzamer tempo

Sopraan  

 Alt    

Tenor 

 Bas 

 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.