Week 26, maandag 22 juni t/m zondag 28 juni.


MAGNIFICAT: Nummer 1, 4 en 7 (de helft van de koorstukken dus)     

AANWIJZINGEN EN TIPS


Nummer 1, Magnificat

Nummer 1 voor Sopranen I:

- Mt 71/72 juiste noten.
- Uitspraak: let op de è in: mEa, en op een open a steeds bij MAgnifcAt

Nummer 1 voor Sopranen II:
- Mt 26 forte inzet,
- Mt 40 juiste derde noot,
- Mt 42 juiste eerste noot,
- Mt 71/72 juiste noten.
- Uitspraak: let op de è in: mEa, en op een open a steeds bij MAgnifcAt

Nummer 1 voor Alten:
- Mt 46 juiste lengte laatste noot,
- Mt 70 duidelijke frasering na eerste noot.
- Uitspraak: let op de è in: mEa, en op een open a steeds bij MAgnifcAt

Nummer 1 voor Tenoren:
- Mt 42 juiste tweede noot,
- Mt 46 juiste lengte laatste noot.
- Uitspraak: let op de è in: mEa, en op een open a steeds bij MAgnifcAt

Nummer 1 voor Bassen:
- Mt 40 denk aan de cis (vierde noot),
- Mt 66 extra oefenen.
- Uitspraak: let op de è in: mEa, en op een open a steeds bij MAgnifcAt


Nummer 4, Omnes Generationes

Nummer 4 voor Sopranen I:
- Maat 23/24 oefen het Ritenuto en voorlaatste noot einde met Fermate.
- Uitspraak let op de è in de volgende woorden: omnEs, gEnErationEs, en als je o zingt op lange melismas in het woord generatiOnes dat er geen H klinkt.

Nummer 4 voor Sopranen II:
- Mt 5 let op gis laatste 4 noten,
- Mt 19 toon bis,
- Mt 20 toon gis tweemaal,
- Mt 23/24 oefen het Ritenuto en voorlaatste maat met Fermate.
- Uitspraak let op de è in de volgende woorden: omnEs, gEnErationEs, en als je o zingt op lange melismas in het woord generatiOnes dat er geen H klinkt.

Nummer 4 voor Alten:
- Mt 20 laatste noot is een dis,
- Mt 23/24 oefen het Ritenuto en voorlaatste maat met Fermate.
- Uitspraak let op de è in de volgende woorden: omnEs, gEnErationEs, en als je o zingt op lange melismas in het woord generatiOnes dat er geen H klinkt

Nummer 4 voor Tenoren:
- Mt 2 laatste twee noten zijn gis-sen,
- Mt 8/9 juiste ritme,
- Mt 20 eerste noot is n bis,
- Mt 23/24 oefen het Ritenuto en voorlaatste maat met Fermate.
- Uitspraak let op de è in de volgende woorden: omnEs, gEnErationEs, en als je o zingt op lange melismas in het woord generatiOnes dat er geen H klinkt.

Nummer 4 voor Bassen:
Uitspraak let op de è in de volgende woorden: omnEs, gEnErationEs, en als je o zingt op lange melismas in het woord generatiOnes dat er geen H klinkt.


Nummer 7, Fecit potentiam:

Nummer 7 voor Sopranen I:
- Mt 26 op “sit” juiste noot,
- Mt 28 superbos oefenen,
- Mt 32 dubbele komma na i,
- Mt 33/34 adem
- Uitspraak let op de è in de volgende woorden: FEcit, potEntiam, supErbos, mEntE, en de o van pOtentiam, brachiO, suO en cOrdis.

Nummer 7 voor Sopranen II
- Mt 9/10/11 lange lijn steeds op è zonder h ervoor,
- Mt 25 derde noot a,
- Mt 28 superbos oefenen,
- Mt 32 dubbele komma na i,
- Mt 33/34 adem.
Uitspraak let op de è in de volgende woorden: FEcit, potEntiam, supErbos, mEntE, en de o van pOtentiam, brachiO, suO en cOrdis.

Nummer 7 voor Alten: 
Mt 4 inzet!,
- Mt 28 superbos oefenen,
- Mt 32 dubbele komma na i,
- Mt 33/34 adem. 
- Uitspraak let op de è in de volgende woorden: FEcit, potEntiam, supErbos, mEntE, en de o van pOtentiam, brachiO, suO en cOrdis.

Nummer 7 voor Tenoren:
- Mt 1/2/3/4 veel zingen,
- Mt 13 derde noot is cis,
- Mt 28 superbos oefenen,
- Mt 32 dubbele komma na i,
- Mt 33/34 adem.
- Uitspraak let op de è in de volgende woorden: FEcit, potEntiam, supErbos, mEntE, en de o van pOtentiam, brachiO, suO en cOrdis.

Nummer 7 voor Bassen:
- Mt 13 let op de toon c,
- Mt 28 superbos oefenen,
- Mt 32 dubbele komma na i,
- Mt 33/34 adem.
- Uitspraak let op de è in de volgende woorden: FEcit, potEntiam, supErbos, mEntE, en de o van pOtentiam, brachiO, suO en cOrdis.


 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • IBAN bankrekeningnummer
  • Stemsoort
  • Pasfoto
  • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

  • Het lidmaatschap te effectueren;
  • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
  • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
  • Contributie(be)rekening;
  • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
  • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
  • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
  • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

  • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
  • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
  • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
  • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.