Nieuwe Leden

Toonkunstkoor Roermond zoekt voortdurend nieuwe leden. Vooral in de stemgroepen  tenoren en bassen.

Ben je nieuwsgierig geworden of misschien zelfs enthousiast ? Dan moet je zeker een keer komen luisteren . Je kunt ook altijd vrijblijvend  4 repetities meezingen. Voorafgaand aan het lidmaatschap vindt er een stemtest plaats  om te bepalen in welke stemgroep je het beste past.
Koorervaring is wenselijk, maar misschien nog meer een enthousiaste motivatie om te werken aan stemvorming en partituurkennis.

We repeteren elke dinsdagavond van 20:00 u. tot 22:30 u. in MFC het Paradies Munsterstraat Roermond. Loop gerust eens binnen of neem contact op met het secretariaat.

Repetitie


Projectzangers

Afhankelijk van onze  programmering is het ook mogelijk om gedurende een bepaalde periode het koor te komen versterken als er voor dat werk projectzangers nodig zijn. Je kunt gevraagd worden of je kunt je aanmelden voor een repetitieperiode voorafgaand aan de uitvoering van een werk dat je altijd al eens hebt willen zingen . Hierbij worden dezelfde eisen gesteld als aan de vaste leden : er wordt gekeken of er plaats is in de stemgroep en er wordt een (korte) stemtest afgenomen.
Je wordt dan projectlid van het koor en je bent contributie verschuldigd voor de duur van het project. Deze bedraagt € 20,00 per maand.

Zodra bekend is welke werken er gezongen gaan worden staat dit vermeld op de site.  Je kunt je aanmelden via het secretariaat.

Toetsing vindt plaats  door een gesprek en het voorzingen, waarbij partijkennis centraal staat.
Verwacht wordt dat de projectleden aan het eind van de repetitieperiode hun partij volledig beheersen.

Geïnteresseerd? U kunt dit kenbaar maken
via dit formulier.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.