Bach-blog 7/10Een topper als evangelist: Knut Schoch

In het Weihnachts-Oratorium van Johann Sebastian Bach heeft de verteller de dragende rol. In onze uitvoering op 28 november wordt deze gezongen door Knut Schoch, een absolute topper op dat gebied.

Net als in de Matthäus- en de Johannes-Passion vormt de letterlijke tekst van het Bijbelverhaal de ruggengraat van het Weihnachts-Oratorium. De Bijbelfragmenten zijn afkomstig uit de zogenaamde evangeliën, de Bijbelboeken die het levensverhaal van Jezus vertellen. Deze teksten zijn niet geschreven als liederen met een vast metrum en rijm, maar in proza. Dat geeft deze gedeelten muzikaal een bijzonder karakter. Het is heel vrij gecomponeerde muziek waarin de tekst centraal staat. De begeleiding is sober en summier: alleen een baslijn en wat akkoorden. De rol van de evangelist of verteller wordt doorgaans door een tenor gezongen. Het heldere timbre van een tenorstem is het meest geschikt om de tekst zo verstaanbaar mogelijk over te brengen. Het is een grote rol en ook een veeleisende rol: een evangelist moet niet alleen een goede zanger zijn, maar ook een goede voordrachtskunstenaar.

Als ToonkunstKoor Roermond zijn we blij en trots dat Knut Schoch de rol van de verteller zingt tijdens de komende uitvoering van het Weihnachts-Oratorium. Hij heeft internationaal naam gemaakt met evangelistenrollen en is een specialist op het gebied van de historische uitvoeringspraktijk. Bij die benadering proberen musici oude muziek uit te voeren zoals die oorspronkelijk klonk, op (nagebouwde) originele instrumenten en met een authentieke manier van spelen en zingen. Eerst was Schoch vooral gericht op muziek van vóór 1800, later verdiepte hij zich ook in de authentieke uitvoering van liederen uit de tijd van de romantiek. Op zijn YouTube-kanaal zijn mooie voorbeelden te vinden van zowel oude als negentiende-eeuwse muziek.

GvdG

> Terug naar homepage met overzicht van alle verschenen Bach-blogs.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.